Dutch New Towns / Groeikernen
[english version below]

Dit programma, dat INTI in samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is gestart, onderzoekt hoe jong erfgoed een positieve rol kan spelen in de ruimtelijke ontwikkeling van de Nederlandse New Towns, de groeikernen. Hoe kunnen ze de huidige bouwopgave aangrijpen om tot een kwaliteitsverbetering van hun steden te komen? Welke aanpak past bij hun ruimtelijke kenmerken (de kleinschalige structuren, labyrintische stedelijke weefsels) en structurele kenmerken (zoals een hoog percentage van particulier eigendom)? Dit vraagstuk bevindt zich op het kruispunt van erfgoed en transformatieopgaven en kan daarom het beste in samenhang onderzocht worden.
Daarbij gebruiken we twee instrumenten:

  1. De Groeikernenkring, een netwerk waar vertegenwoordigers van de erfgoed en de ruimtelijke ontwikkelingsafdelingen van groeikernen onderling kennis en ervaring uitwisselen.
  2. De New Town Labs, compacte research-by-design workshops met vooraanstaande Nederlandse landschaps- en stedenbouw ontwerpers, architectuurhistorici en architecten gekoppeld aan lokale stedenbouwkundigen, ontwerpers en beleidsmakers.

Zie het verslag van het eerste Lab dat in Zoetermeer plaatsvond van 7 tot 9 mei 2019 hier (pdf 8Mb).

This program, started in cooperation with the Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, investigates how young heritage can play a positive role in the spatial development of the Dutch New Towns, the so called ‘growth centers’. How can these cities use the current building boom to improve the quality of their cities? Which approach fits their spatial characteristics (small-scale structures, labyrinthine urban fabric) and structural characteristics (such as a high percentage of private ownership)? This issue lies at the intersection of heritage and transformation tasks and can therefore best be examined in conjunction.
We use two instruments for this:

  1. The Groeikernenkring, a network where representatives of the heritage and the spatial development departments of the ‘growth centers’ exchange knowledge and experiences with each other.
  2. The New Town Labs, compact research-by-design workshops with leading Dutch landscape and urban designers, architecture historians and architects linked to local urban planners, designers and policy makers.

See the report of the first Lab that took place in May 2019 in Zoetermeer here (pdf 8Mb).