Post 65 New Town Circle - INTI - International New Town Institute
Post 65 New Town Circle

De Kring is een platform voor kennisuitwisseling over Post65 erfgoed voor de Groeikernen. Vertegenwoordigers van de erfgoed en de ruimtelijke ontwikkelingsafdelingen van Groeikernen vormen een netwerk waar inzichten worden gedeeld over concrete ontwerp- en herbestemmingsprojecten, vergelijkingen van beleid, en de ontwikkeling van nieuwe beleidsideeën gestart.

INTI vindt het van belang om opnieuw een kring voor de Nederlandse New Towns/de Groeikernen te organiseren, nadat ook tien jaar geleden een vergelijkbaar initiatief werd geïnitieerd. Nu heeft INTI, na omzwervingen op Aziatische continent en een focus op Afrikaanse New Towns, besloten zich te richten op Europa, waar het onderwerp van nieuwe steden weer hoger op de agenda is komen te staan. Dat komt mede vanwege migratie en klimaatadaptatie. Ook de cycli binnen de bouw maken dat veel Europese New Towns, die in de tweede helft van de 20ste eeuw zijn ontwikkeld en hetzelfde soort DNA hebben, nu te maken krijgen met dezelfde transformatieopgaven. De Post65 Groeikernenkring vormt de basis voor de uitwisseling van kennis en expertise met betrekking tot de waarde van erfgoed in de Groeikernen in het algemeen en binnen de opgave van ruimtelijk transformatie in het bijzonder.

Het programma is in samenwerking met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (Anita Blom) van start gegaan in 2019 en wordt sinds 2020 voortgezet met financiering vanuit de Groeikernen zelf .

In 2020 is de Post65 Groeikernenkring drie keer samengekomen en werd vanwege de Coronamaatregelen online georganiseerd. Deze reeks is door zes Groeikernen gefinancierd: Alkmaar, Almere, Capelle aan de IJssel, Nieuwegein, Purmerend en Zoetermeer. Naast de vertegenwoordigers van de Groeikernen deden experts mee van het Rijksdienst Cultureel Erfgoed, het Planbureau voor de Leefomgeving en diverse particuliere bureaus en organisaties die zich met het Post65 erfgoed bezighouden. Ook hebben vertegenwoordigers van de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Rotterdam hun ervaringen gedeeld met het opzetten van beleid rond het Post65 erfgoed.
Experts werden uitgenodigd hun kennis te delen tijdens de bijeenkomsten die elk een focus hadden op een specifiek thema. De eerste bijeenkomst ging in op de elementaire vraag of Post65 erfgoed waarde heeft en wat de specifieke karakteristieken daarvan zijn. De tweede bijeenkomst richtte zich op de verduurzaming en transformatie van het Post65 erfgoed en in de derde bijeenkomst stond het gemeentelijke beleid met betrekking tot Post65 erfgoed centraal. Gemiddeld waren bij de bijeenkomsten 25 personen aanwezig, inclusief de sprekers en INTI staf.

Het rapport “Post65 Groeikernenkring 2020” bevat een uitgebreid verslag van de bijeenkomsten en een overzicht van de bevindingen. Uit het rapport blijkt tevens dat de Groeikernen de kring graag voortzetten en nodig hebben om zichzelf beter te positioneren binnen de hedendaagse ruimtelijke opgaven. Een nieuwe reeks bijeenkomsten met actuele thema’s als de groenopgave, participatie en de omgevingswet wordt momenteel door INTI opgezet.