Kwetsbare middenklasse?
Stefan Metaal en Arnold Reijndorp
Sociale positie, strategieën van rondkomen en vooruitkomen en betrokkenheid van de lagere middenklasse in Almere.

Treden er in de sociaaleconomische positie en financiële draagkracht van huishoudens behorende tot de lagere middenklasse veranderingen op die wijzen op toenemende kwetsbaarheid? Op welke wijze en in welke mate voelen zij zich betrokken bij hun directe woonomgeving en de stad als geheel?

Over de leden van de lagere middenklasse wordt veel gezegd, maar er wordt naar deze groep maar weinig onderzoek gedaan. Sinds de jaren negentig heeft de aandacht van beleidsmakers en politici zich gericht op de groepen die de lagere middenklasse flankeren. Groepen met een hogere opleiding en/of inkomen werden aantrekkelijk gevonden voor de stad. Tegelijkertijd concentreerden beleidsmakers zich op het ondersteunen van groepen met lagere opleidingen en/of de laagste inkomens.

Deze focus op de onderkant en de bovenkant geldt eveneens voor de sociale wetenschappen. De afgelopen tijd is veel onderzoek verricht naar kwetsbare groepen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder, en naar nieuwe stedelijke huishoudens die beschikken over een grotere hoeveelheid cultureel of economisch kapitaal. De lagere middenklasse speelt pas een rol als het gaat om het ongenoegen in de maatschappij, de boosheid van de burger en de opkomst van het populisme. Dat ongenoegen wordt vooral verbonden met de lagere strata van de middenklasse en met name met die groepen die huisvesting vinden in meer suburbane gebieden waaronder de voormalige groeikernen, de Nederlandse nieuwe steden. Aard en oorzaken van dat ongenoegen blijken veelal gebaseerd te zijn op veronderstellingen.


Kwetsbare middenklasse? - International New Town Institute en de Universiteit van Amsterdam, Han Lammersleerstoel, 2013. ISBN 978-90-817520-2-2, Dutch edition, Paperback, illustrated 116 pages.

• out of print
• read online